ActievoorwaardenBANKRUN

Algemeen

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Bankrun-actie (verder te noemen: “de Actie”) van Fair Play Centers BV (verder te noemen: “Fair Play”), gevestigd aan Winckelen 1 te 6467 JD Kerkrade. Fair Play Centers en Fair Play Casino zijn geregistreerde en gedeponeerde merknamen.

De Actie loopt van 1 november 2017 9:00 uur tot en met 10 januari 2018 19:45 uur (verder te noemen: “de Actieperiode”) en heeft als doel om prijzen te verdelen onder de deelnemers.

De Actie is een landelijk promotioneel kansspel ter promotie van het spelen op kansspelautomaten bij Fair Play Casino.

Aan deze actie doen 19 Fair Play Casino-vestigingen in Nederland mee (Almere Haven, Almere Stad, Bergen op Zoom, Dordrecht, Eindhoven Nieuwstraat, Eindhoven Kerkstraat, Eindhoven Kruisstraat, Emmeloord, Groningen, Gronsveld, Heerlen (Klompstraat), Kerkrade (Roda JC Ring), Lelystad, Meppel, Rotterdam, Uden Markt, Uden Lieve Vrouweplein, Valkenburg en Weert).

Fair Play behoudt zich het recht voor te allen tijde personen te kunnen uitsluiten van deelname aan de Actie.

Fair Play en deelnemers zijn gebonden aan de inhoud van deze actievoorwaarden.

 

Deelname

Door deel te nemen aan de Actie gaat men akkoord met deze actievoorwaarden.                                                                     

Iedereen vanaf 18 jaar (voor de vestigingen in Dordrecht, Eindhoven en Rotterdam: vanaf 21 jaar) kan gratis aan de Actie deelnemen.

Van deelname zijn uitgesloten: jongeren onder de 18 jaar (Dordrecht, Eindhoven, Rotterdam onder de 21 jaar); medewerkers van de Janshen-Hahnraths Group (daaronder mede begrepen Fair Play); alsmede eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect betrokken is bij de organisatie van de Actie. Deelname is tevens uitgesloten voor personen niet woonachtig in of zonder geldige verblijfsplaats in Nederland, België en Duitsland.

 

Deelnemer aan de Actie is eenieder die zich gedurende de Actieperiode in een van de deelnemende vestigingen of online via bankrun.nl gratis heeft geregistreerd voor een persoonlijke Bankrun-pas, de actievoorwaarden heeft geaccepteerd, de Bankrun-pas heeft afgehaald en deze heeft laten activeren in een van de deelnemende casino’s. De informatie en persoonlijke gegevens verstrekt door de deelnemer dienen geldig en waarheidsgetrouw te zijn. Spelers/personen die niet aan de in de twee voorgaande zinnen genoemde voorwaarden voldoen, zijn niet gerechtigd om deel te nemen aan de Actie.  Bij het afhalen van de persoonlijke Bankrun-pas is identiteitscontrole middels legitimatiebewijs door een casinomedewerker verplicht, o.a. in verband met de wettelijk verplichte leeftijdscontrole. Na controle wordt de Bankrun-pas geactiveerd en uitgereikt.

 

Alleen spelers die aan met een Big Booster- of Xtra Bonus-sticker gekenmerkte kansspelautomaten of aan een met een Royal Roulette Jackpot-sticker* gekenmerkte roulettespelersplaats (alleen in Almere Stad, Eindhoven Nieuwstraat , Groningen en Rotterdam) een jackpot gewonnen hebben, kunnen (gratis) deelnemen aan de Actie.

Spelers die genoemde kansspelautomaten (of roulettespelersplaats) niet (voldoende) bespelen of alleen bezet houden zonder spelproces kunnen worden uitgesloten van deelname aan de actie.

Deelnemers die zich gedurende de Actieperiode voorafgaand aan de prijsuitreiking via Bankrun.nl uitschrijven van de Actie of hun pas hebben laten deactiveren zijn automatisch geen deelnemer meer. Hun Bankrun-pas wordt hiermee gedeactiveerd en de deelnemer verliest daarmee alle tot het moment van uitschrijving of deactivering verzamelde winkansen.

 

Privacy

Door deelname aan de Actie geeft men Fair Play toestemming om zijn/haar persoonsgegevens op te nemen in een gegevensbestand.
De door de deelnemer verstrekte gegevens worden conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens en het Fair Play Privacy statement verwerkt. Deze staat online op http://www.fairplay.nl/privacy/

De gegevens die verstrekt worden bij deelname worden uitsluitend gebruikt ter uitvoering van de Actie. Drie maanden na afloop van de Actie zullen de gegevens worden verwijderd.

 

Spelbeschrijving                                                              

Gedurende de Actieperiode kunnen spelers zich in een van de deelnemende vestigingen of online via Bankrun.nl gratis registreren voor de Actie. Na legitimatiecontrole wordt de registratie geactiveerd en gekoppeld aan een persoonlijke Bankrun-pas die de speler vervolgens wordt overhandigd.  Zonder Bankrun-pas is deelname niet mogelijk.

Het Bankrun-spel bestaat uit een digitale kluizenwand met 1.000 genummerde kluizen. Elke kluis bevat 10 kluisvakjes. Elk kluisvakje wordt virtueel gevuld met €10. Zodra alle 10 kluisvakjes gevuld zijn, sluit de betreffende kluis en kan deze niet meer worden gevuld.

Het kluisnummer c.q. het aantal kluisvakjes per kluis wordt per deelnemer aan zijn of haar persoonlijke Bankrun-pas gekoppeld.

Spelers die een jackpot gewonnen hebben aan met Xtra Bonus-sticker gekenmerkte kansspelautomaten en spelers aan een met Royal Roulette gekenmerkte roulettespelersplaats ontvangen één kluisvakje en maken kans op de bijbehorende prijs.

Spelers die een jackpot gewonnen hebben aan met Big Booster-sticker gekenmerkte kansspelautomaten ontvangen tien kluisvakjes en maken kans op de bijbehorende prijs. Spelers aan met Big Booster-sticker gekenmerkte kansspelautomaten kunnen kiezen uit één kluis met 10 vakjes, twee kluizen met elk 5 vakjes of een verdeling van 10 kluisvakjes over tien kluizen. De kluizen c.q. kluisvakjes worden vervolgens random door een computer gekozen. Zodra er geen volledige kluizen (of 2 kluizen van elke 5 vakjes) meer beschikbaar zijn, vervallen deze keuzeopties.

Een deelnemer met één kluisvakje gekoppeld aan zijn/haar Bankrun-pas maakt bij de eindtrekking minimaal kans op €10.000. Een deelnemer met een volledige kluis van 10 kluisvakjes maakt kans op maximaal €100.000. (Zie verder ook Prijzen)

Gedurende de Actieperiode kan men met meerdere kluisvakjes c.q. kluizen meedingen naar de prijs.

Spelers kunnen de aan hun Bankrun-pas gekoppelde kluisnummers en aantal kluisvakjes bekijken door op Bankrun.nl in te loggen met het geregistreerde Bankrun-pasnummer en controlegetal.

Er kunnen maximaal 10.000 kluisvakjes worden verdeeld onder de deelnemers. Zodra dit aantal bereikt is, stopt de uitgifte van kluizen c.q. kluisvakjes en kan niemand meer deelnemen aan de Actie.

Uitgifte van kluisvakjes gebeurt tot het voornoemd maximum aantal kluisvakjes is bereikt of tot uiterlijk 10 januari 2018 19:45 uur. Fair Play aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies van geregistreerde Bankrun-passen of het niet tijdig kunnen registreren van winstkansen, kluisvakjes en kluizen.

 

Prijstrekking

Uit alle 1.000 kluisnummers zullen op 10 januari 2018 omstreeks 20.00 uur middels een trekking één of meerdere winnaars geloot worden. Het aantal winnaars is afhankelijk van het aantal Bankrun-pasnummers dat is gekoppeld aan het winnende kluisnummer. Er is minimaal 1 Bankrun-pas en maximaal 10 Bankrun-passen gekoppeld aan een kluis.

De trekkingen van de prijzen geschiedt door een computer onder toezicht van een notaris.

Om kans te maken op de prijzen moeten deelnemers persoonlijk aanwezig zijn tijdens de prijstrekking op 10 januari 2018 in één van de deelnemende casino’s en hun persoonlijke Bankrun-pas bij zich hebben. De trekking is in elk deelnemend casino middels een beeldscherm live te volgen. Direct na de trekking van het winnende kluisnummer en bekendmaking van de daaraan gekoppelde Bankrun-pasnummers heeft/hebben de winnende deelnemer(s) 10 minuten de tijd om zich te melden bij de vestigingsmanager of verantwoordelijke medewerker van dienst. Een winnaar moet zijn persoonlijke Bankrun-pas kunnen overleggen. De Bankrun-pas wordt op echtheid gecontroleerd middels controle van het pasnummer en controlegetal in de database. Kan de persoonlijke Bankrun-pas niet worden overgelegd, dan vervalt het recht op de prijs en wordt er dus geen prijs uitgekeerd.

Zodra de echtheid van de Bankrun-pas van de winnaar is vastgesteld, zal de betreffende prijs worden uitgekeerd. Kan men zich bij uitbetaling van de prijs niet legitimeren, dan wordt geen prijs uitgekeerd totdat men zich kan legitimeren. Komen de persoonsgegevens gekoppeld aan de Bankrun-pas niet overeen met de legitimatie dan wordt geen prijs uitgekeerd en volgt uitsluiting van de actie. De prijs wordt dan alsnog over de andere deelnemers van het winnende kluisnummer verdeeld. Indien het één winnaar betreft met een volledige kluis met 10 kluisvakjes die uitgesloten wordt van de Actie, dan vindt er op een nader door Fair Play te bepalen moment een nieuwe trekking plaats. 

Winnende Bankrun-pasnummers waarvan zich binnen 10 minuten na de trekking geen winnaar meldt op de avond van de trekking worden ongeldig c.q. vervallen verklaard. In het geval dat een kluisnummer aan één Bankrun-pas is gekoppeld en de winnaar meldt zich niet of niet tijdig, dan vindt een nieuwe trekking plaats. Is een kluisnummer aan meerdere Bankrun-passen gekoppeld en één of meerdere van de winnaars zijn niet aanwezig, dan worden de prijzen van de niet-aanwezige winnaars naar rato verdeeld over de aanwezige winnaars.

Zijn bij de trekking de winnaars van het winnende kluisnummer niet aanwezig, dan volgt een nieuwe prijstrekking totdat minimaal één winnaar bekend en aanwezig is in een van de deelnemende casino’s of tot het maximum aantal van 20 toegestane trekkingen is bereikt. Mocht geen enkele deelnemer met een geldig Bankrun-pas aanwezig zijn gedurende de prijstrekking, dan vervalt de prijs.

Een deelnemer die niet aanwezig kan zijn bij de trekking op 10 januari 2018 kan middels een in het casino verkrijgbaar volmacht-formulier minimaal 5 werkdagen voorafgaand aan de trekking een andere persoon een volmacht geven om namens hem/haar de prijs in ontvangst te nemen. Hiervoor moeten de gegevens van beide personen op het formulier ingevuld worden en moeten beide personen bij overhandiging van het formulier zich legitimeren bij de vestigingsmanager. Na goedkeuring door de betreffende vestigingsmanager ontvangen zij een kopie van het formulier retour als bewijsstuk tijdens de trekking.

 

Prijzen

Een deelnemer kan minimaal €10.000 of maximaal €100.000 winnen. Het te winnen bedrag is afhankelijk van het aantal Bankrun-pasnummers gekoppeld aan de kluisvakjes van het getrokken kluisnummer en of (een deel van) de winnaars wel of niet aanwezig is.

Is de Bankrun-pas van een deelnemer aan meerdere kluisvakjes gekoppeld in de getrokken kluis, dan ontvangt hij/zij voor elk kluisvakje €10.000 tot het maximum van 10 kluisvakjes (= een hele kluis).

Zijn meerdere deelnemers verbonden aan het getrokken kluisnummer, dan ontvangt elke deelnemer voor elk aan hem/haar Bankrun-pas gekoppelde kluisvakje €10.000. Is één of zijn meerdere van de winnende deelnemers niet aanwezig, dan wordt de waarde van hun kluisvakje(s) naar rato verdeeld over de aanwezige deelnemers gekoppeld aan het winnende kluisnummer.

De definitieve prijs per deelnemer is pas bekend, nadat de aanwezigheid van alle winnende deelnemers is vastgesteld en geverifieerd door controle van de Bankrun-pas.

In overleg met de prijswinnaar(s) zal de wijze van overhandiging en uitbetaling van de betreffende prijs o.a. uit veiligheidsoverwegingen nader worden bepaald.

De kansspelbelasting met betrekking tot de prijzen zal worden afgedragen door Fair Play.

 

Aansprakelijkheid

Fair Play is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of reiskosten die winnaars eventueel hebben c.q. maken in verband met de acceptatie, het gebruik of misbruik van de gewonnen prijzen.

Noch tijdens, noch na de Actie, is Fair Play aansprakelijk voor enige schade of enig ongeval waarmee deelnemers middels de Actie en/of de prijzen worden geconfronteerd, wat daar de oorzaak ook voor is.

Fair Play kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt door de door haar uitgekeerde prijzen, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen.

Eventuele fiscale consequenties van de Actie en andersoortige claims (van derden) in verband met de gewonnen prijzen kunnen niet op Fair Play worden verhaald.

Fair Play is niet aansprakelijk voor de opgave van foutieve of onvolledige gegevens door de deelnemer.

Fair Play is niet aansprakelijk voor:

  • eventuele type-, druk- of zetfouten;
  • enige schade ontstaan door de Actie;
  • enige schade als gevolg van het wijzigen dan wel beëindigen van de Actie; of
  • enige schade voortvloeiende uit (een) tekortkoming(en) van derde(n).

Fair Play is niet aansprakelijk voor de door derden te leveren diensten en/of zaken in het kader van deze Actie en de prijzen.

 

Overige

Op de Actie is het Nederlands recht van toepassing, waaronder de Gedragscode Promotionele Kansspelen. Fair Play handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen. Bij eventuele geschillen voortvloeiende uit deze actievoorwaarden, de Actie of de prijzen is de rechter te Maastricht bevoegd.

Nadruk van Bankrun-passen is verboden. Alle copyright is voorbehouden aan Fair Play.

Eventuele klachten en/of opmerkingen kunt u schriftelijk richten aan Fair Play Centers B.V. t.a.v. Bankrun-actie, Postbus 3009, 6460 HA Kerkrade. De klachtenprocedure kunt u vinden op www.fairplay.nl/klachtenprocedure. Afhandeling geschiedt door de afdelingen Marketing en Juridische Zaken van Fair Play.

 

Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is Fair Play gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en strekking van de nietige of vernietigende bepaling benaderen. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Fair Play.