Actievoorwaarden BankrunAlgemeen

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Bankrun-actie (verder te noemen: ‘de actie’) van Fair Play Centers BV (verder te noemen: ‘Fair Play’), gevestigd aan Winckelen 1 te 6467 JD Kerkrade. Fair Play Centers en Fair Play Casino zijn geregistreerde en gedeponeerde merknamen.
De actie loopt van 17 oktober 2018 09:00 uur tot en met 30 november 2018 02:00 uur (verder te noemen: ‘de actieperiode’) en heeft als doel om prijzen te verdelen onder de deelnemers. De kluizen of kluisvakjes kunnen gewonnen worden tot uiterlijk 30 november 2018 om 02.00 uur.
De bekendmaking van de winnende kluis of kluisvakjes vindt plaats op 30 november 2018 om 20.00 uur.
De actie is een landelijk promotioneel kansspel ter promotie van de ‘linked jackpot’ bij Fair Play Casino.
Aan deze actie doen 21 Fair Play Casino-vestigingen in Nederland mee (Almere Haven, Almere Stad, Amsterdam (Halfweg), Bergen op Zoom, Dordrecht, Eindhoven Nieuwstraat, Eindhoven Kerkstraat, Eindhoven Kruisstraat, Emmeloord, Groningen, Gronsveld, Heerlen (Klompstraat), Kerkrade (Roda JC Ring), Lelystad, Meppel, Roermond, Rotterdam, Uden Markt, Uden Lieve Vrouweplein, Valkenburg en Weert).
Fair Play behoudt zich het recht voor te allen tijde personen te kunnen uitsluiten van deelname aan de actie.
Fair Play en deelnemers zijn gebonden aan de inhoud van deze actievoorwaarden.

 

Deelname

Door deel te nemen aan de actie gaan de deelnemers akkoord met deze actievoorwaarden.                                                    
Iedereen vanaf 18 jaar (voor de vestigingen in Amsterdam (Halfweg), Dordrecht, Eindhoven en Rotterdam: vanaf 21 jaar) kan gratis aan de actie deelnemen.
Van deelname zijn uitgesloten: jongeren onder de 18 jaar (Amsterdam (Halfweg), Dordrecht, Eindhoven, Rotterdam onder de 21 jaar); medewerkers van de Janshen-Hahnraths Group (daaronder mede begrepen Fair Play); alsmede eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect betrokken is bij de organisatie van de actie. Deelname is tevens uitgesloten voor personen niet woonachtig in of zonder geldige verblijfsplaats in Nederland, België en Duitsland.
Deelnemer aan de actie is eenieder die gedurende de actieperiode een linked jackpot wint in een van de deelnemende vestigingen en een Bankrun-pas ontvangen heeft. Spelers/personen die niet aan de hiervoor genoemde voorwaarden voldoen, zijn niet gerechtigd om deel te nemen aan de actie.

 

Linked jackpot

Bij Fair Play zijn drie verschillende linked jackpots actief: Big Booster Jackpot, Xtra Bonus Jackpot en Royal Roulette Jackpot* (*alleen in Almere Stad, Eindhoven Nieuwstraat, Groningen, Heerlen (Klompstraat), Kerkrade (Roda JC Ring), Lelystad en Rotterdam).
Alleen spelers die aan met een Big Booster Jackpot- of Xtra Bonus Jackpot-sticker gekenmerkte kansspelautomaten of aan een met een Royal Roulette Jackpot-sticker gekenmerkte roulettespelersplaats een van de drie gelijknamige linked jackpots gewonnen hebben, kunnen (gratis) deelnemen aan de actie.

 

Privacy

Voor deelname aan de actie zijn nog geen persoonsgegevens vereist. In geval een deelnemer een prijs wint, zijn wel persoonsgegevens vereist. Om aanspraak te kunnen maken op of recht te hebben op uitbetaling van de prijs dient de winnaar een winnaarsformulier met persoonsgegevens in te vullen. Slechts in geval van een volledig ingevuld en ondertekend winnaarsformulier zal de prijs worden uitgekeerd.
De persoonsgegevens die in het kader van deze actie worden verstrekt worden uitsluitend verwerkt ter uitvoering van de actie conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en verder is de Privacyverklaring Fair Play Centers B.V. van toepassing zoals gepubliceerd op onze website www.fairplay.nl/privacy
De gegevens die wij voor deze actie verzamelen en verwerken, zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt of aan derden worden verstrekt, tenzij u daarvoor toestemming geeft. Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als dat nodig is in het kader van deze actie en voor zover er een wettelijke plicht is deze te bewaren.

 

Spelbeschrijving                                                              

Bij het winnen van een van de drie linked jackpots ontvangt elke speler een Bankrun-pas. Hieraan worden de tijdens het Bankrun-spel gewonnen kluisvakje(s) gekoppeld. Zonder Bankrun-pas is deelname niet mogelijk. Bij verlies of diefstal van de Bankrun-pas vervallen alle gekoppelde gegevens en/of winstkansen, deze kunnen niet hersteld worden. Wel kan er een nieuwe Bankrun-pas uitgegeven worden bij een volgende jackpot. Vooraf gewonnen/verzamelde kluisvakjes of winstkansen kunnen echter niet meer gekoppeld worden aan de nieuwe Bankrun-pas.

Het Bankrun-spel bestaat uit een digitale kluizenwand met 1.000 genummerde kluizen. Elke kluis bevat 10 kluisvakjes. Elk kluisvakje wordt virtueel gevuld met € 10. Zodra alle 10 kluisvakjes gevuld zijn, sluit de betreffende kluis en kan deze niet meer worden gevuld.
Het kluisnummer c.q. het aantal kluisvakjes per kluis wordt per deelnemer aan zijn of haar Bankrun-pas gekoppeld.
Spelers die een jackpot gewonnen hebben aan met Xtra Bonus Jackpot-sticker gekenmerkte kansspelautomaten en spelers die een jackpot gewonnen hebben aan een met Royal Roulette Jackpot gekenmerkte roulettespelersplaats ontvangen één kluisvakje en maken kans op de bijbehorende prijs.
Spelers die een jackpot gewonnen hebben aan met Big Booster Jackpot-sticker gekenmerkte kansspelautomaten ontvangen tien kluisvakjes en maken kans op de bijbehorende prijs. Spelers aan met Big Booster Jackpot-sticker gekenmerkte kansspelautomaten kunnen kiezen uit één kluis met 10 vakjes, twee kluizen met elk 5 vakjes of een verdeling van 10 kluisvakjes over tien kluizen. De kluizen c.q. kluisvakjes worden vervolgens willekeurig door een computer gekozen. Zodra er geen volledige kluizen (of 2 kluizen van elke 5 vakjes) meer beschikbaar zijn, vervallen deze keuzeopties.
Een deelnemer met één kluisvakje gekoppeld aan zijn/haar Bankrun-pas maakt bij de eindtrekking minimaal kans op € 10.000. Een deelnemer met een volledige kluis van 10 kluisvakjes maakt kans op maximaal € 100.000 (zie verder ook ‘Prijzen’).
Gedurende de actieperiode kan men met meerdere kluisvakjes c.q. kluizen meedingen naar de prijs.
Spelers kunnen de aan hun Bankrun-pas gekoppelde kluisnummers en aantal kluisvakjes bekijken door op Bankrun.nl in te loggen met het Bankrun-pasnummer en controlegetal.
Er kunnen maximaal 10.000 kluisvakjes worden verdeeld onder de deelnemers. Zodra dit aantal bereikt is, stopt de uitgifte van kluizen c.q. kluisvakjes c.q. winstkansen en kan niemand meer deelnemen aan de actie.
Uitgifte van kluisvakjes gebeurt tot het voornoemd maximum aantal kluisvakjes is bereikt of tot uiterlijk 30 november 2018 02:00 uur. Fair Play aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies van Bankrun-passen of het niet tijdig kunnen registreren van winstkansen, kluisvakjes en kluizen.

 

Prijstrekking

Uit alle 1.000 kluisnummers zullen op 30 november 2018 omstreeks 20.00 uur één of meerdere winnaars bekend gemaakt worden. Het aantal winnaars is afhankelijk van het aantal Bankrun-pasnummers dat is gekoppeld aan het winnende kluisnummer. Er is minimaal 1 Bankrun-pas en er zijn maximaal 10 Bankrun-passen gekoppeld aan een kluis.
De trekking van de prijzen geschiedt door een computer onder toezicht van een notaris.
Om kans te maken op de prijzen moeten deelnemers persoonlijk aanwezig zijn tijdens de bekendmaking van de winnende kluis op 30 november 2018 in één van de deelnemende casino’s en hun Bankrun-pas bij zich hebben. De bekendmaking is in elk deelnemend casino middels een beeldscherm live te volgen. Direct na de bekendmaking van het winnende kluisnummer en bekendmaking van de daaraan gekoppelde Bankrun-pasnummers heeft/hebben de winnende deelnemer(s) 10 minuten de tijd om zich te melden bij de vestigingsmanager of verantwoordelijke medewerker van dienst. Een winnaar moet zijn Bankrun-pas kunnen overleggen. De Bankrun-pas wordt op echtheid gecontroleerd middels controle van het pasnummer en controlegetal in de database. Kan de Bankrun-pas niet worden overgelegd, dan vervalt het recht op de prijs en wordt er dus geen prijs uitgekeerd.
Zodra de echtheid van de Bankrun-pas van de winnaar is vastgesteld en het winnaarsformulier volledig en waarheidsgetrouw is ingevuld en ondertekend, zal de betreffende prijs aan de winnaar worden uitgekeerd. Kan de winnaar zich bij uitbetaling van de prijs niet legitimeren, dan wordt geen prijs uitgekeerd totdat hij of zij zich rechtsgeldig gelegitimeerd heeft.

Winnende Bankrun-pasnummers waarvan zich binnen 10 minuten na de bekendmaking geen winnaar meldt op de avond van de bekendmaking worden ongeldig c.q. vervallen verklaard. In het geval dat een kluisnummer aan één Bankrun-pas is gekoppeld en de winnaar meldt zich niet of niet tijdig, dan wordt een nieuw kluisnummer bekend gemaakt. Is een kluisnummer aan meerdere Bankrun-passen gekoppeld en één of meerdere van de winnaars zijn niet aanwezig, dan worden de prijzen van de niet-aanwezige winnaars naar rato verdeeld over de aanwezige winnaars.
Zijn bij de bekendmaking de winnaars van het winnende kluisnummer niet aanwezig, dan wordt een volgende getrokken kluisnummer bekend gemaakt totdat minimaal één winnaar bekend en aanwezig is in een van de deelnemende casino’s of tot het maximum aantal van 20 toegestane trekkingen is bereikt. Mocht geen enkele deelnemer met een geldige Bankrun-pas aanwezig zijn gedurende de prijsbekendmaking, dan vervalt de prijs.

 

Prijzen

Een deelnemer kan minimaal € 10.000 of maximaal € 100.000 winnen. Het te winnen bedrag is afhankelijk van het aantal Bankrun-pasnummers dat gekoppeld is aan de kluisvakjes van het getrokken kluisnummer en of (een deel van) de winnaars wel of niet aanwezig is/zijn.
Is de Bankrun-pas van een deelnemer aan meerdere kluisvakjes gekoppeld in de getrokken kluis, dan ontvangt hij/zij voor elk kluisvakje € 10.000 tot het maximum van 10 kluisvakjes (= een hele kluis). Er kunnen meerdere deelnemers verbonden zijn aan het getrokken kluisnummer.
Is één of zijn meerdere van de winnende deelnemers niet aanwezig, dan wordt de waarde van hun kluisvakje(s) naar rato verdeeld over de aanwezige deelnemers gekoppeld aan het winnende kluisnummer.
De definitieve prijs per deelnemer is pas bekend, nadat de aanwezigheid van alle winnende deelnemers is vastgesteld en geverifieerd door controle van de Bankrun-pas.
In overleg met de prijswinnaar(s) zal de wijze van overhandiging en uitbetaling van de betreffende prijs o.a. uit veiligheidsoverwegingen nader worden bepaald.
De kansspelbelasting met betrekking tot de prijzen zal worden afgedragen door Fair Play.

 

Aansprakelijkheid

Fair Play is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of reiskosten die winnaars eventueel hebben c.q. maken in verband met de acceptatie, het gebruik of misbruik van de gewonnen prijzen.
Noch tijdens, noch na de actie is Fair Play aansprakelijk voor enige schade of enig ongeval waarmee deelnemers middels de actie en/of de prijzen worden geconfronteerd, wat daarvoor de oorzaak ook is.
Fair Play kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt door de door haar uitgekeerde prijzen, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen.
Eventuele fiscale consequenties van de actie en andersoortige claims (van derden) in verband met de gewonnen prijzen kunnen niet op Fair Play worden verhaald.
Fair Play is niet aansprakelijk voor de opgave van foutieve of onvolledige gegevens door de deelnemer.
Fair Play is niet aansprakelijk voor:

  • eventuele type-, druk- of zetfouten;
  • enige schade ontstaan door de actie;
  • enige schade als gevolg van het wijzigen dan wel beëindigen van de actie; of
  • enige schade voortvloeiende uit (een) tekortkoming(en) van derde(n).

Fair Play is niet aansprakelijk voor de door derden te leveren diensten en/of zaken in het kader van deze actie en de prijzen.

 

Overige

Op de actie is het Nederlands recht van toepassing, waaronder de Gedragscode Promotionele Kansspelen. Fair Play handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen. Bij eventuele geschillen voortvloeiende uit deze actievoorwaarden, de actie of de prijzen is de rechter te Maastricht bevoegd.
Nadruk van Bankrun-passen is verboden. Alle copyright is voorbehouden aan Fair Play.
Eventuele klachten en/of opmerkingen kunt u schriftelijk richten aan Fair Play Centers B.V. t.a.v. Bankrun-actie, Postbus 3009, 6460 HA Kerkrade. De klachtenprocedure kunt u vinden op www.fairplay.nl/klachtenprocedure. Afhandeling geschiedt door de afdelingen Marketing en Juridische Zaken van Fair Play.

Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is Fair Play gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en strekking van de nietige of vernietigende bepaling benaderen. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Fair Play.