Actievoorwaarden: Bankrun 2020

Naar aanleiding van de sluiting van de Fair Play Casino’s vanaf 14 december 2020 in verband met de aangescherpte overheidsmaatregelen met betrekking tot het terugdringen van het Coronavirus, hebben we besloten de trekking van de Bankrun-actie uit te stellen tot een datum gelegen na de dag waarop de overheid de heropening van de casino’s weer toestaat.


Naar aanleiding van de heropening van de casino’s op 5 juni 2021 is de trekking vastgesteld op 1 juli 2021, 20.00 uur.


Alle uitgegeven ‘kluizen’ tot en met 13 december 2020 blijven geldig.
Nieuwe prijzen of kluizen zullen niet meer uitgegeven en kunnen niet meer gewonnen worden.

 

AFWIJKENDE EN AANVULLENDE VOORWAARDEN JUNI 2021

 

De hiernavolgende aanvullende en afwijkende voorwaarden zijn een aanvulling op of afwijking van de eerdere (gewijzigde) Actievoorwaarden Bankrun 2020 d.d. 19-11-2020.
 

De eerdere actievoorwaarden Bankrun 2020 blijven onverminderd van kracht, tenzij daarvan hierna wordt afgeweken.
 

In geval van strijd tussen de aanvullende en afwijkende voorwaarden en de eerdere voorwaarden, hebben deze aanvullende en afwijkende voorwaarden voorrang.

 

Trekking/Uitreiking prijzen
De datum en het tijdstip van de bekendmaking en uitreiking van de prijzen is door Fair Play Centers BV vastgesteld op 1 juli 2021, 20.00 uur. De eerdere trekking kon immers niet plaats vinden in verband met de sluiting van de casino’s wegens Corona.
 

Om kans te maken op de prijzen moeten deelnemers zich gedurende de dag van de trekking tot uiterlijk 20.00 uur aan te melden bij één van de deelnemende casino’s door hun Fair Play Card te laten scannen.

 

Welk(e) casino/vestiging
Mochten één of meer van de casino’s van Fair Play Centers tijdelijk of blijvend gesloten zijn voorafgaand aan of ten tijde van de trekking/uitreiking, dan dienen de winnaars zich te melden en hun Fair Play Card te laten scannen bij een van de andere, in de buurt gelegen casino’s van Fair Play Centers. De locaties van die casino’s zijn te vinden op de website van Fair Play Centers (www.fairplay.nl).

 

Procedure trekking/uitreiking
Uit alle 2.000 kluisnummers zullen op 1 juli 2021 om omstreeks 20:00 uur één of meerdere winnaars worden bekendgemaakt. Het aantal winnaars is afhankelijk van het aantal Fair Play Card-nummers dat gekoppeld is aan het winnende kluisnummer. Er is minimaal 1 Fair Play Card en er zijn maximaal 10 Fair Play Cards gekoppeld aan het winnende kluisnummer.

 

De trekking van de prijzen geschiedt door een computer onder toezicht van een notaris.

Om kans te maken op de prijzen moeten deelnemers zich op 1 juli 2021 (vanaf opening van een deelnemende vestiging tot uiterlijk 20:00 uur) aanmelden met hun Fair Play Card(s) bij één van de deelnemende vestigingen. Deelnemers moeten hiervoor hun Fair Play Card door een casinomedewerker van Fair Play laten scannen met behulp van een speciale app op een tablet in de betreffende vestiging. De loting vindt plaats uit alle  kluisnummers.

 

De bekendmaking is 1 juli 2021 vanaf 20:00 uur online via fplive.nl en in iedere deelnemende vestiging middels een beeldscherm live te volgen. Direct na de bekendmaking van het winnende kluisnummer en bekendmaking van de daaraan gekoppelde Fair Play Card-nummer(s) heeft/hebben de winnende deelnemer(s) tot en met 14 dagen na de trekking de gelegenheid om zich te melden bij de vestigingsmanager of verantwoordelijke medewerker van dienst bij een van de deelnemende vestigingen om de prijs te innen. Winnende Fair Play Card-nummer(s) worden na de trekking ook gepubliceerd website, social mediakanalen en nieuwsbrief van Fair Play Casino en tv-schermen in de casino’s

 

Indien het winnende kluisnummer aan één Fair Play Card is gekoppeld en de winnaar zich op de nader te bepalen dag gedurende de dag niet of niet tijdig heeft aangemeld met zijn Fair Play Card, dan vervalt het winnende kluisnummer en wordt een nieuw winnend kluisnummer bekendgemaakt.
Is het winnende kluisnummer aan meerdere Fair Play Cards gekoppeld en heeft/hebben één of meerdere winnaar(s) zich op de nader te bepalen dag  gedurende de dag niet of niet tijdig aangemeld met hun Fair Play Card(s), dan wordt de prijs van de niet-aangemelde winnaar(s) naar rato verdeeld over de wel-aangemelde winnaars.

Zijn bij de bekendmaking de winnaars van het winnende kluisnummer allemaal niet aangemeld, dan wordt een volgend getrokken kluisnummer bekendgemaakt totdat minimaal één winnaar bekend en als aangemeld in de database is geregistreerd of tot het maximumaantal van 20 toegestane trekkingen is bereikt. Mocht geen enkele deelnemer met een geldige Fair Play Card op de dag van de trekking vóór 20.00 uur aangemeld zijn, dan vervalt de prijs.

 

Een winnaar moet zijn Fair Play Card kunnen overleggen. De Fair Play Card wordt op echtheid gecontroleerd middels controle van het pasnummer en controlegetal in de database. Kan de Fair Play Card niet worden overgelegd, dan vervalt het recht op de prijs en wordt er dus geen prijs uitgekeerd.

Zodra de echtheid van de Fair Play Card van de winnaar is vastgesteld en het winnaarsformulier volledig en waarheidsgetrouw is ingevuld en is ondertekend, zal de betreffende prijs aan de winnaar worden uitgekeerd. Kan de winnaar zich bij uitbetaling van de prijs niet legitimeren, dan wordt geen prijs uitgekeerd totdat hij of zij zich rechtsgeldig heeft gelegitimeerd.

 

Overmacht
Indien in verband met Covid-19 (corona) of enig andere overmachtssituatie en/of daarmee verband houdende of daaruit voortvloeiende overheidsmaatregelen de Actie wordt belemmerd, verhinderd, vertraagd, bemoeilijkt en/of onmogelijk wordt gemaakt, besluit Fair Play over de gevolgen die dat zal hebben voor de Actie. Een gevolg kan, maar behoeft niet te zijn, dat de Actie wordt geannuleerd en dat alle opgebouwde (winst)kansen verloren gaan. Het besluit van Fair Play kan nimmer aanleiding geven tot of grondslag vormen voor enige vordering tot vergoeding van schade of kosten, hoe dan ook genaamd en waar dan ook op gebaseerd, aan de zijde van een deelnemer.

 

Toegangsverboden
Deelnemers die gedurende de actieperiode een vrijwillig toegangsverbod aanvragen, zijn daarmee automatisch uitgesloten van deelname aan de Actie tot de datum dat het toegangsverbod is verlopen of is opgeheven. Hun ticket komt automatisch te vervallen en dingt niet meer naar een prijs of prijzen. Datzelfde geldt voor deelnemers die onvrijwillig een toegangsverbod opgelegd hebben gekregen. Na afloop van het toegangsverbod kunnen deze deelnemers gedurende de resterende looptijd van de Actie opnieuw deelnemen aan de Actie en proberen een nieuw ticket te bemachtigen c.q. winnen. ACTIEVOORWAARDEN BANKRUN 2020

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Bankrun-actie (verder te noemen: ‘de Actie’) van Fair Play Centers BV (verder te noemen: ‘Fair Play’), gevestigd aan Winckelen 1 te 6467 JD Kerkrade. Fair Play Centers en Fair Play Casino zijn geregistreerde en gedeponeerde merknamen.

De Actie loopt van 21 oktober 2020 09:00 uur tot en met 17 december 2020 02:00 uur (verder te noemen: ‘de Actieperiode Bankrun 2020’) en heeft als doel om prijzen te verdelen onder de deelnemers. De kluizen of kluisvakjes kunnen gewonnen worden tot uiterlijk 17 december 2020 om 02:00 uur. De bekendmakingvan de winnende kluis of kluisvakjes vindt plaats op 17 december 2020 om 20:00 uur. 

De Actie is een landelijk promotioneel kansspel ter promotie van de kansspelautomaten bij Fair Play Casino.

Aan deze Actie doen 38 Fair Play Casino-vestigingen in Nederland mee (Almere Haven, Almere Stad, Amsterdam-Halfweg, Apeldoorn, Asten, Bergen op Zoom, Brunssum, Dordrecht, Eindhoven Nieuwstraat, Eindhoven Kerkstraat, Eindhoven Kruisstraat, Emmeloord, Geldrop, Geleen, Groningen, Gronsveld, Harderwijk, Heerlen Klompstraat, Heerlen Bautscherweg, Kerkrade Hoofdstraat, Kerkrade Roda JC Ring, Lelystad, Maarssen, Maastricht Gubbelstraat, Maastricht Stationsstraat, Meppel, Roermond, Roosendaal, Rotterdam, Rozenburg, Schiedam, Sittard Paardestraat, Tegelen, Uden Markt, Uden Lieve Vrouwenplein, Utrecht, Valkenburg en Weert). 

Fair Play behoudt zich het recht voor te allen tijde personen te kunnen uitsluiten van deelname aan de Actie.

Fair Play en deelnemers zijn gebonden aan de inhoud van deze actievoorwaarden.

 

Deelname

Door deel te nemen aan de Actie gaan de deelnemers akkoord met deze actievoorwaarden. Iedereen vanaf 18 jaar (voor de vestigingen in Amsterdam (Halfweg), Dordrecht, Eindhoven, Roosendaal, Rotterdam, Schiedam en Utrecht vanaf 21 jaar) kan gratis aan de Actie deelnemen.                                                                           

Van deelname zijn uitgesloten: jongeren onder de 18 jaar (Amsterdam (Halfweg), Dordrecht, Eindhoven, Roosendaal, Rotterdam, Schiedam en Utrecht onder de 21 jaar); medewerkers van de Janshen-Hahnraths Group (daaronder mede begrepen Fair Play); alsmede eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect betrokken is bij de organisatie van de Actie. 

Alleen spelers die aan met een Big Booster- of Xtra Bonus Jackpot-sticker gekenmerkte kansspelautomaten of aan een met een Mystery Roulette* Jackpot-sticker gekenmerkte roulettespelersplaats een jackpot hebben gewonnen, kunnen (gratis) deelnemen aan de Actie.  (*alleen in Almere Stad, Eindhoven (Nieuwstraat, Kerkstraat, Kruisstraat), Groningen, Heerlen (Klompstraat), Kerkrade (Roda JC Ring), Lelystad, Rotterdam en Schiedam)

Deelnemer aan de Actie is eenieder die gedurende de Actieperiode een van de 3 voornoemde jackpots wint in één van de deelnemende vestigingen en een Fair Play Card in ontvangst neemt, dan wel in bezit heeft. 

Deelname is alleen geldig met een originele Fair Play Card.

Spelers/personen die niet aan de hiervoor genoemde voorwaarden voldoen, zijn niet gerechtigd om deel te nemen aan de Actie.

 

Privacy 

Voor deelname aan de actie zijn geen persoonsgegevens vereist. In geval een deelnemer een prijs wint, zijn wel persoonsgegevens vereist. Om aanspraak te kunnen maken op of recht te hebben op uitbetaling van de prijs dient de winnaar een winnaarsformulier met persoonsgegevens in te vullen. Slechts in geval van een volledig ingevuld en ondertekend winnaarsformulier zal de prijs worden uitgekeerd. 

De persoonsgegevens die in het kader van deze Actie worden verstrekt, worden uitsluitend verwerkt ter uitvoering van de Actie conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en verder is de Privacyverklaring Fair Play Centers B.V. van toepassing zoals gepubliceerd op onze website www.fairplay.nl/privacy

De gegevens die wij voor deze Actie verzamelen en verwerken, zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt of aan derden worden verstrekt, tenzij u daarvoor toestemming geeft. Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als dat nodig is in het kader van deze actie, voor het voeren van een eventuele procedure en voor zover en zo lang als er een wettelijke plicht is deze te bewaren.

 

Spelbeschrijving                                                                        

Bij het winnen van een Big Booster-, Xtra Bonus- of Mystery Roulette Jackpot ontvangt elke speler een gratis Fair Play Card, voor zover de speler deze in het kader van eerdere Acties niet al in zijn bezit heeft. Hieraan worden de tijdens het Bankrun-spel gewonnen kluisvakje(s) gekoppeld. Zonder Fair Play Card is deelname niet mogelijk. Bij verlies of diefstal van de Fair Play Card, vervallen alle gekoppelde gegevens en/of winstkansen. Deze kunnen niet hersteld worden. Wel kan er een nieuwe Fair Play Card uitgegeven worden bij een volgende gewonnen jackpot. Vooraf gewonnen/verzamelde kluisvakjes of winstkansen kunnen echter niet meer gekoppeld worden aan de nieuwe Fair Play Card. 

Het Bankrun-spel bestaat uit een digitale kluizenwand met 2.000 genummerde kluizen. Elke kluis bevat 10 kluisvakjes. Elk kluisvakje wordt virtueel gevuld met € 5. Zodra alle 10 kluisvakjes gevuld zijn, sluit de betreffende kluis en kan deze niet meer worden gevuld.

Het kluisnummer c.q. het aantal kluisvakjes per kluis wordt per deelnemer aan zijn of haar Fair Play Card gekoppeld.

Spelers die een jackpot gewonnen hebben aan met Xtra Bonus Jackpot-sticker gekenmerkte kansspelautomaten en spelers die een jackpot gewonnen hebben aan een met Mystery Roulette Jackpot gekenmerkte roulettespelersplaats ontvangen één kluisvakje en maken kans op de bijbehorende prijs. 

Spelers die een jackpot gewonnen hebben aan met Big Booster Jackpot-sticker gekenmerkte kansspelautomaten ontvangen tien kluisvakjes en maken kans op de bijbehorende prijs. Spelers aan met Big Booster Jackpot-sticker gekenmerkte kansspelautomaten kunnen kiezen uit één kluis met 10 vakjes, twee kluizen met elk 5 vakjes of een verdeling van 10 kluisvakjes over tien kluizen. De kluizen c.q. kluisvakjes worden vervolgens willekeurig door een computer gekozen. Zodra er geen volledige kluizen (of 2 kluizen van elk 5 vakjes) meer beschikbaar zijn, vervallen deze keuzeopties.

Een deelnemer met één kluisvakje gekoppeld aan zijn/haar Fair Play Card maakt bij de eindtrekking kans op minimaal € 10.000. Een deelnemer met een volledige kluis van 10 kluisvakjes maakt kans op maximaal € 100.000 (zie verder ook ‘Prijzen’).

Gedurende de Actieperiode Bankrun 2020 kan men met meerdere kluisvakjes c.q. kluizen meedingen naar de prijs. 

Spelers kunnen de aan hun Fair Play Card gekoppelde kluisnummers en aantal kluisvakjes bekijken door op Bankrun.nl in te loggen met het Fair Play Card-nummer en pingetal.

Er kunnen maximaal 20.000 kluisvakjes worden verdeeld onder de deelnemers. Zodra dit aantal bereikt is, stopt de uitgifte van kluizen c.q. kluisvakjes c.q. winstkansen en kan niemand meer deelnemen aan de Actie.

Uitgifte van kluisvakjes gebeurt tot het voornoemd maximumaantal kluisvakjes is bereikt of tot uiterlijk 17 december 2020 02:00 uur. Fair Play aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies van Fair Play Cards of het niet tijdig kunnen registreren van winstkansen, kluisvakjes en kluizen.

 

Prijstrekking

Uit alle 2.000 kluisnummers zullen op 17 december 2020 omstreeks 20:00 uur één of meerdere winnaars worden bekendgemaakt. Het aantal winnaars is afhankelijk van het aantal Fair Play Card-nummers dat gekoppeld is aan het winnende kluisnummer. Er is minimaal 1 Fair Play Card en er zijn maximaal 10 Fair Play Cards gekoppeld aan het winnende kluisnummer. 

De trekking van de prijzen geschiedt door een computer onder toezicht van een notaris.

Om kans te maken op de prijzen moeten deelnemers zich gedurende de dag op 17 december 2020 (vanaf opening van een deelnemende vestiging tot uiterlijk 20:00 uur) aanmelden met hun Fair Play Card(s) bij één van de deelnemende vestigingen. Deelnemers moeten hiervoor hun Fair Play Card door een casinomedewerker van Fair Play laten scannen met behulp van een speciale app op een tablet in de betreffende vestiging. De loting vindt plaats uit alle uitgegeven kluisnummers.

De bekendmaking is op 17 december 2020 vanaf 20:00 uur online via fplive.nl en in iedere deelnemende vestiging middels een beeldscherm live te volgen. Direct na de bekendmaking van het winnende kluisnummer en bekendmaking van de daaraan gekoppelde Fair Play Card-nummer(s) heeft/hebben de winnende deelnemer(s) tot 31 december 2020 de gelegenheid om zich te melden bij de vestigingsmanager of verantwoordelijke medewerker van dienst bij een van de deelnemende vestigingen om de prijs te innen.

Indien het winnende kluisnummer aan één Fair Play Card is gekoppeld en de winnaar zich 17 december gedurende de dag niet of niet tijdig heeft aangemeld met zijn Fair Play Card, dan vervalt het winnende kluisnummer en wordt een nieuw winnend kluisnummer bekendgemaakt.
Is het winnende kluisnummer aan meerdere Fair Play Cards gekoppeld en één of meerdere winnaar(s) heeft/hebben zich op 17 december 2020 gedurende de dag niet of niet tijdig aangemeld met hun Fair Play Card(s), dan wordt de prijs van de niet-aangemelde winnaar(s) naar rato verdeeld over de wel-aangemelde winnaars. 

Zijn bij de bekendmaking de winnaars van het winnende kluisnummer allemaal niet aangemeld, dan wordt een volgend getrokken kluisnummer bekendgemaakt totdat minimaal één winnaar bekend en als aangemeld in de database is geregistreerd of tot het maximumaantal van 20 toegestane trekkingen is bereikt. Mocht geen enkele deelnemer met een geldige Fair Play Card aangemeld zijn gedurende de prijsbekendmaking, dan vervalt de prijs.

Een winnaar moet zijn Fair Play Card kunnen overleggen. De Fair Play Card wordt op echtheid gecontroleerd middels controle van het pasnummer en controlegetal in de database. Kan de Fair Play Card niet worden overgelegd, dan vervalt het recht op de prijs en wordt er dus geen prijs uitgekeerd. 

Zodra de echtheid van de Fair Play Card van de winnaar is vastgesteld en het winnaarsformulier volledig en waarheidsgetrouw is ingevuld en is ondertekend, zal de betreffende prijs aan de winnaar worden uitgekeerd. Kan de winnaar zich bij uitbetaling van de prijs niet legitimeren, dan wordt geen prijs uitgekeerd totdat hij of zij zich rechtsgeldig heeft gelegitimeerd. 

 

Prijzen

Een deelnemer kan minimaal € 10.000 of maximaal € 100.000 winnen. Het te winnen bedrag is afhankelijk van het aantal Fair Play Card-nummers dat gekoppeld is aan de kluisvakjes van het getrokken kluisnummer en of (een deel van) de winnaars zich op 17 december gedurende de dag tot 20:00 uur wel of niet (tijdig) hebben aangemeld met hun Fair Play Card(s), door middel van het laten scannen van hun Fair Play Card door een casinomedewerker van Fair Play met behulp van een speciale app op een tablet in de betreffende vestiging. 

Is de Fair Play Card van een deelnemer aan meerdere kluisvakjes gekoppeld in de getrokken kluis, dan ontvangt hij/zij voor elk kluisvakje € 10.000 tot het maximum van 10 kluisvakjes (= een hele kluis). Er kunnen meerdere deelnemers verbonden zijn aan het getrokken kluisnummer. 

Heeft één of hebben meerdere van de winnende deelnemers zich op 17 december 2020 gedurende de dag tot 20:00 uur niet of niet tijdig aangemeld, dan wordt de waarde van hun kluisvakje(s) naar rato verdeeld over de wel-aangemelde deelnemers gekoppeld aan het winnende kluisnummer.

De definitieve prijs per deelnemer is pas bekend nadat de computer gecontroleerd heeft of de betreffende deelnemers zich gedurende de dag op 17 december 2020 (tijdig) hebben aangemeld door middel van het laten scannen van hun Fair Play Card door een casinomedewerker. 

In overleg met de prijswinnaar(s) zal de wijze van overhandiging en uitbetaling van de betreffende prijs o.a. uit veiligheidsoverwegingen nader worden bepaald. 

Alle prijzen worden netto uitgekeerd. De kansspelbelasting met betrekking tot de prijzen zal worden afgedragen door Fair Play. 

 

Aansprakelijkheid

Fair Play is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of reiskosten die winnaars eventueel hebben c.q. maken in verband met de acceptatie, het gebruik of misbruik van de gewonnen prijzen. 

Noch tijdens, noch na de Actie is Fair Play aansprakelijk voor enige schade of enig ongeval waarmee deelnemers middels de Actie en/of de prijzen worden geconfronteerd, wat daarvoor de oorzaak ook is. \

Fair Play kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt door de door haar uitgekeerde prijzen, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen.

Eventuele fiscale consequenties van de Actie en andersoortige claims (van derden) in verband met de gewonnen prijzen kunnen niet op Fair Play worden verhaald. 

Fair Play is niet aansprakelijk voor de opgave van foutieve of onvolledige persoonsgegevens door de deelnemer. 

Fair Play is niet aansprakelijk voor: 

  • Eventuele typ-, druk- of zetfouten; 
  • Enige schade ontstaan door de Actie; 
  • Enige schade als gevolg van het wijzigen dan wel beëindigen van de Actie; 
  • Of enige schade voortvloeiende uit (een) tekortkoming(en) van derde(n). 

Fair Play is niet aansprakelijk voor de door derden te leveren diensten en/of zaken in het kader van deze Actie en de prijzen. 

 

Overige

Op de Actie is het Nederlands recht van toepassing, waaronder de Gedragscode Promotionele Kansspelen. Fair Play handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen. Bij eventuele geschillen voortvloeiende uit deze actievoorwaarden, de Actie of de prijzen is de rechter te Maastricht bevoegd. 

Nadruk van Fair Play Cards is verboden, evenals elke andere vorm van vervalsing of poging om onrechtmatig de eigen winstkansen te vergroten. Alle copyright is voorbehouden aan Fair Play.

Spelers die de winstkansen van andere spelers frustreren of het spelproces belemmeren, bijvoorbeeld en onder andere door het bezet houden van speelautomaten zonder daarop (voldoende) te spelen, kunnen worden uitgesloten van deelname aan de Actie.

Eventuele klachten en/of opmerkingen kunt u schriftelijk richten aan Fair Play Centers B.V. t.a.v. Bankrun-actie, Postbus 3009, 6460 HA Kerkrade. De klachtenprocedure kunt u vinden op www.fairplay.nl/klachtenprocedure. Afhandeling geschiedt door de afdelingen Marketing en Juridische Zaken van Fair Play.

Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is Fair Play gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en strekking van de nietige of vernietigende bepaling benaderen. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Fair Play. 

Indien in verband met Covid-19 (corona) enig andere overmachtssituatie en/of daarmee verband houdende of daaruit voortvloeiende overheidsmaatregelen de Actie wordt belemmerd, verhinderd, vertraagd, bemoeilijkt en/of onmogelijk wordt gemaakt, besluit Fair Play over de gevolgen die dat zal hebben voor de Actie. Een gevolg kan, maar behoeft niet te zijn, dat de Actie wordt geannuleerd en dat alle opgebouwde (winst)kansen verloren gaan. Het besluit van Fair Play kan nimmer aanleiding geven tot of grondslag vormen voor enige vordering tot vergoeding van schade of kosten, hoe dan ook genaamd en waar dan ook op gebaseerd, aan de zijde van een deelnemer.